Spillemidler - veiledning

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Den viktigste forutsetningen få å nå denne visjonen er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunene er en viktig part i denne satsingen, da anleggene skal fungere som gode møteplasser i lokalsamfunnene. Kulturdepartementet vedtar bestemmelser for å sikre at spillemidlene kommer idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, anlegg for friluftsliv i fjellet og kulturbygg til gode.
 
Vår erfaring med revisjon av slike anlegg, er at søkere til spillemidler har flere utfordringer. Vår temaside tar for seg hele søknadsprosessen, og vi håper den vil bidra til bedret kvalitet frem til avsluttet anleggsregnskap. Den vil i tillegg være tydelig på de krav vi stiller som revisor.
 
Vår informasjon om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet bygger på;   Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet gir bestemmelser for de enkelte anleggstypene, med særlige krav til prosedyre og behandling av søknader og anleggsregnskap. Det forutsettes at man er kjent med disse bestemmelsene.
  
Ved å trykke på hver link nedenfor, vil du komme inn på utfyllende emne.
 
Prosedyre for søknader;

Kulturdepartementet har all informasjon tilgjengelig på sine nettsider Idrettsanlegg.no.  Her ligger skjema og øvrige dokumenter for søknad og regnskap.

  • Kommunen fastsetter egen søknadsfrist
  • Kommunen skal oversende søknadene elektronisk til fylkeskommunen. Samtidig skal fylkeskommunen motta brev med kommunens prioritering.
  • Departementet skal motta oversikt over godkjente søknader.
  • Fylkesvis fordeling av beløp til de enkelte tilskuddspostene meddeles fra departementet til fylkeskommunen.
  • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om tilsagn.
  • Søknader om tilskudd til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter må sendes inn til DNT (Den Norske Turistforening). DNT behandler alle søknadene, selv om det er departementet som foretar endelig prioritering av søknadene og vedtar fordeling av midlene.

Nettsider: 

Nedenfor er gjengitt de viktigste nettstedene;

Idrettsanleggsregisteret  ble opprettet i 1992 for å kartlegge og holde løpende oversikt over idrettsanlegg i Norge samt for oversikt over tildeling av spillemidler til idrettsanlegg. Registeret inneholder informasjon om idretts- og friluftsanlegg i Norge, og sum av tilskudd av spillemidler som er gitt til de forskjellige anleggene

Revisjon Midt-Norge: 

Alle tilskuddsmottakere plikter å levere anleggsregnskap.  Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunens revisor for anlegg med tilskudd større enn kr 400.000. Vi ønsker å bidra til at regnskapene har god kvalitet, slik at anleggseier innfrir kravene til tilskudd.

Før regnskapet oversendes vårt kontor ber vi at dere ser på følgende dokumenter;