Steinkjer kommune

Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap

Rapporten belyser spørsmålet om  eiendomsforvaltningen i Steinkjer kommune er organisert på en hensiktsmessig måte. Revisor konkluderer med at valgt organisasjonsform i Steinkjerbygg KF er hensiktsmessig, gitt eiers ønske om å være tett på oppgavene selskapet skal løse. Det er likevel slik at manglende fokus på aksjeselskapene er en styringsutfordring, og drar i retning av en ikke hensiktsmessig organisasjonsform. Steinkjerbygg KF vil være et mellomledd mellom Steinkjer kommune og aksjeselskapene, og styringsmuligheter i aksjeselskap er i utgangspunktet mer begrenset enn for et kommunalt foretak, og uklarheter knyttet til aktørenes rolle kan bidra til at organisasjonsformen (særlig i Steinkjerbygg KF) kan oppleves som utfordrende. Styrets sammensetning i Steinkjerbygg KF gir ikke nevneverdige utfordringer. Praksis med gjennomgående styrer er ikke i strid med lov og forskrift, men gir utfordringer med tanke på styrets muligheter til å fatte vedtak. Det er ikke anbefalt at styremedlemmer i morselskap sitter i styret til datterselskap Foretaksmøtet i Steinkjerbygg KF har ikke myndighet til å fastsette styrets godtgjøring i aksjeselskapene. Dette ligger til selskapenes generalforsamling. Som en konsekvens av gjennomgående styrer er ikke generalforsamling habil til å fastsette styrets honorar i aksjeselskapene.
 
Videre  konkluderer revisor med at eier gir Steinkjerbygg KF formelle og uformelle styringssignaler. Aksjeselskapene, med unntak av DH Eiendom AS får liten grad av styringssignaler ut over de formelle styringssignalene (eksempelvis vedtekter). Det er likevel forventet at styringssignaler gitt til Steinkjerbygg KF også skal gjelde for aksjeselskapene.  DH Eiendom AS får både formelle og uformelle styringssignaler fra Steinkjer kommune, noe som er utenfor formalstrukturen i Steinkjerbyggkonsernet. Dette kan gi utfordringer for den formelle eier, som er Steinkjerbygg AS. Det må her skilles mellom eiersignaler og kjøp av tjenester.
Konklusjonen i delproblem stilling 3 og 4 er at Steinkjerbygg KF i praksis etterlever styringssignaler fra eier og har rutiner for rapportering og håndtering av misligheter.
Revisor konkluderer med at DH Eiendom AS i det alt vesentlige, etterlever utvalgte bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser, men understreker at anskaffelse av konsulenttjenester i 2014/2015 skulle vært gjennomført etter konkurranse.
 
Samlet sett konkluderer revisor med at eiendomsforvaltningen i Steinkjer kommune er organisert hensiktsmessig med tanke på kommunes ønske om å ha nærhet til oppgavene som skal løses, men kommunen har mindre styring med aktiviteten lagt til aksjeselskapene, både på grunn av organisasjonsform og at Steinkjerbygg KF er et mellomliggende selskap.  Imidlertid er det slik at gjennomgående styrer, uklarheter omkring aktørenes roller og myndighet og ulik fokus på enkeltselskaper gir styrings utfordringer og rekkevidden av uformelle styringssignal.
 
Rapporten er delvis unntatt offentlighet.
 
Rapporten finner du her.