Tilpassa opplæring - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Vi har gjennom informasjonen som er samlet inn i denne undersøkelsen, ikke grunn til å tro at økonomiske begrensninger eller lærertetthet gjør at skolene bryter med prinsippet om tilpasset opplæring.  Revisor vil likevel trekke fram at det er sider ved det som regnes som er viktige kjennetegn ved tilpasset opplæring som har forbedringspotensial. Vi vil her nevne involvering av elevene og vurderingsarbeid.
 
Ønsker du å lese mere, finner du rapporten her