Agdenes kommune

Tjeneste for funksjonshemmede

Denne forvaltningsrevisjonen er resultat av kontrollutvalgets bestilling i sak 06/17. Med fokus på Tjeneste for funksjonshemmede var kontrollutvalget bl.a. opptatt av:
Avdelingens kartlegging av bistandsbehov, om det er tilstrekkelig grunnbemanning, kompetanse og opplæring, om helsepersonelloven og krav til politiattest, om rutiner og praksis for avvikshåndtering og om sykefravær.
Vi konkluderer med at det er en betryggende drift av avdelingen, men at det er mangler både når det gjelder avdelingens internkontroll og oppfølging/oppdatering av planer. Når det gjelder bemanning/ressurser, så må avdelingen dokumentere eventuelle mangler/behov – skriftlig – og søke om økte ressurser. Det pågår nå et arbeide i Agdenes kommune i forbindelse med kommunesammenslåing, og revisjonens merknader kan bli hensyntatt i dette arbeidet.
 
Rapporten finner du her