Melhus kommune

Tverrfaglig samarbeid - barn og unge

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon om tverrfaglig samarbeid barn og unge i Melhus kommune.

 Følgende problemstillinger blir besvart i rapporten:

  1. Hvordan arbeider Melhus kommune systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og unge?
  • Internt i kommunen
  • Rettet mot frivilligheten og næringslivet
  1. Sørger Melhus kommune for et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjeneste?
  • Rettet mot overganger
  • Rettet mot samarbeidsfora mellom tjenestene
  • Rettet mot samarbeid med hjemmet
  1. Er praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjeneste til barn og unges beste i Melhus kommune?

 

Revisor konkluderer med at samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan bli mer hensiktsmessig og forutsigbart. På systemnivå mangler kommunen rammer for et godt tverrfaglig samarbeid. Kommunen har ingen overordnet strategisk plan for det tverrfaglige samarbeidet. Gjennomgangen viser at samarbeidet mellom barnehage, skole og de ulike tjenestene har noen forbedringspunkter ved seg.

Revisor konkluderer også med at praktiseringen av de ulike pliktene har noen forbedringspunkter ved seg. Tjenestene har god kunnskap om praktisering av taushetsplikt og opplysningsplikt i egen tjeneste. Kunnskap og forståelsen av andre tjenesters taushetsplikt framstår som noe mer usikker, og kan sees i sammenheng med at det ikke foregår noe systematisk opplæring innenfor temaet på tvers av tjenestene.

 
Rapporten finner du her