www.revisjonmidtnorge.no

Flatanger kommune

Undersøkelse habilitet

Revisor har foretatt en undersøkelse av Flatanger kommune sin saksbehandling av tomtevalg for plassering av ny brannstasjon. Gjennomgangen viser at kommunen ikke har egne rutiner for vurdering av habilitet i folkevalgte organer og at dette kan være en potensiell årsak til at avvik kan finne sted. Når det gjelder habilitetsvurderingen i denne konkrete saken finner revisor at det er foretatt en korrekt behandling ut fra et riktig hjemmelsgrunnlag.

 

Rapporten finner du her