Heim kommune

Vann- og avløpstjenesten

Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet?

Revisor konkluderer med at kommunens vannanlegg leverer i hovedsak god drikkevannskvalitet. Det er imidlertid behov for å sikre tilstrekkelig med drikkevann, noe kommunen arbeider med.

 

Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet?
Revisor konkluderer med at i hovedsak har kommunens avløpssystem tilstrekkelig kvalitet. Det er imidlertid betydelige utfordringer med å håndtere overvann, noe som reduserer anleggenes rensekapasitet.
 
Er beregning av selvkost for vann og avløp i henhold til kommunelovens krav?
Revisor konkluderer med selvkost innen vann og avløp er utført i samsvar med gitte krav.
 
Hvordan følger kommunen opp forurensningslokaliteter til kommunale vannkilder fra landbruket?
Revisor konkluderer med kommunens vannkilder i hovedsak har arealmessige restriksjoner og beskyttelsestiltak. Det er imidlertid ulikt kartgrunnlag i kommunens arealplan samt retningslinjer for avsig fra landbruket for nye Heim kommune som må revideres.
 
Rapporten finner du her