Varslingsrutiner i Revisjon Midt-Norge SA

1. Arbeidstakere i Revisjon Midt-Norge har (jf. Arbeidsmiljøloven §§ 2-3 og 2-4) plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold i selskapet. Varsling om kritikkverdige forhold er positivt.

2. Kritikkverdige forhold er brudd på lover, forskrifter og retningslinjer, herunder brudd på etiske retningslinjer og allmenne etiske standarder. Eks. kan være (ikke uttømmende) mobbing, trakassering, forhold som kan innebære fare for liv og helse, diskriminering, korrupsjon, maktmisbruk, tyveri og økonomiske misligheter.

3. Revisjon Midt-Norge har et ytringsklima som ivaretar at problemstillinger takles åpent. Varsling er å videreformidle opplysninger om kritikkverdige forhold om noe en selv ikke kan stanse, eller bidra til opphør av. Varsling om kritikkverdige forhold skal skje forsvarlig, og som hovedregel rettes til:
 

a) Daglig leder, eller assisterende daglig leder dersom varselet vedrører daglig leder
b) Tillitsvalgte
c) Verneombud
d) Styret (ved styreleder)
 

Det vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens §§ 2-3 (2) (arbeidstakers varslingsplikt) og 2-4 (arbeidstakers varslingsrett).

4. Varsling om kritikkverdige forhold i selskapet skal som hovedregel skje skriftlig, og underskrives ved navn. De kritikkverdige forholdene det blir varslet om skal i størst mulig grad dokumenteres og sannsynliggjøres. Varselet skal inneholde gode beskrivelser av hva som har skjedd, når det har skjedd, hvordan varsler fikk vite om saken og om andre vet om saken som varselet gjelder. Det skriftlige varselet skal unntas offentlighet (jf. Lov om personvern).

5. Mottaker av varselet skal gi varsler tilbakemelding innen 7 dager om mottatt varsel, og hva som skjer med saken det er varslet om. Dersom varselet viser seg å være grunnløst, skal likevel varsleren ha en forklaring og i varetas i tråd med Arbeidsmiljølovens § 2-5.

6. Den varslet gjelder har like stor rettsikkerhet som varsler. Den det blir varslet på skal gjøres kjent med varselet, så langt det ikke er til hinder for videre undersøkelser av saken. Det vises for øvrig til pkt 4.