Dønna kommune

Vintervedlikehold for kommunale veier 2019-2023

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en undersøkelse av anbudsprosessen knyttet til «vintervedlikehold for kommunale veier 2019-2023» i Dønna kommune.
 
Undersøkelsen reiser problemstillinger knyttet til delegasjon av myndighet, selve anskaffelsesprosessen og kommunestyrets innsynsrett.
 
Revisors vurdering var at spørsmålet om konkurranseutsettingen av vintervedlikeholdet var tatt stilling til og avklart i tidligere gjennomførte anbudsprosesser.
 
Videre ble det vurdert at anskaffelsesprosessen i 2019 ikke ble gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket. Hovedbegrunnelsen for dette var at de særskilte kravene til bruken av «internbud» ikke ble fulgt.
 
Til slutt ble det vurdert at administrasjonen var usikker på om forespørselen om innsyn fra representanter i kommunestyret relaterte seg til taushetsbelagt informasjon eller ikke. Revisor presiserer at det må skille mellom innsyn i dokumenter fra eksterne, og innsyn i dokumenter utarbeidet av administrasjonen selv. Ytterligere at innsynsforespørselen måtte vurderes konkret. 
 

Rapporten finner du her