Verdal kommune

Vold og trusler mot ansatte i skolen

Rapporten ser på Verdal kommune jobber aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere vold og trusler mot ansatte i grunnskolen i kommunen. Skolene som inngår i utvalget for revisjonen er Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, Vuku oppvekstsenter og garnes oppvekstsenter. Revisor har konkludert med at det i noen grad arbeides aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere vold og trusler mot ansatte i grunnskolen. Revisor har påpekt at kommunen kunne vært noe mer tydelig når det gjelder oppgavefordelingen knyttet til rapportering av vold og trusler. Kommunen har etablert en praksis for risikovurderinger tilknyttet vold- og trusler i skolene, men skolene iverksetter i varierende grad tiltak på bakgrunn av avdekket risiko. De utvalgte grunnskolene som er undersøkt har i varierende grad og ikke fullt ut gitt opplæring i hvordan ansatte kan forebygge og håndtere vold og trusler i skolen. Kommunen har innført avvikssystemet Compilo for å fange opp avvik, men har ikke greid å nyttiggjøre seg systemet på en formålstjenlig måte. Skolene i utvalget har også et forbedringspotensial når det gjelder innholdet av de individualiserte rutiner/handlingsplaner for hvordan ansatte skal gå frem dersom vold og trusler inntreffer i skolen.

 
Rapporten finner du her.